Home > Products ผลิตภัณฑ์ต่างๆ

เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้฿/strong> (AUTOMATIC VOLTAGE STABILIZER RELAY)ความเหมาะสมในการนำไปใช้งา฿/strong>
- เครื่องมือแพทย์
- เครื่องเสียงและเครื่องมืออิเล็คทรอนิคสเช่฿ทีวี
  วีดีโอ วิทยุสื่อสาร ตู้สาขาโทรศัพทโทรสาร
- เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทมอเตอร์คอมเพรสเซอร์
- เครื่องจักรอุตสาหกรรม ประเภท
  มอเตอร์ขับเคลื่อน พัดลมขนาดใหญbr>   เครื่องปั้มน้฿เครื่องปั้มลม เครื่องเชื่อมไฟฟ้า
- พลังงานความร้อ฿พลังงานแสงสว่า฿

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติ฿>>


เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้฿(AUTOMATIC VOLTAGE STABILIZER SINGLE PHASE)ความเหมาะสมในการไปใช้งา฿/strong>
- เครื่องมือแพทย์
- เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทมอเตอร์คอมเพรสเซอร์
- พลังงานความร้อ฿พลันงานแสงสว่า฿
- เครื่องเสียงและเครื่องมืออิเล็กทรอนิคส
- เครื่องจักรอุตสาหกรรม

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติ฿>>เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้฿(AUTOMATIC VOLTAGE STABILIZER THREE PHASE)ความเหมาะสมในการนำไปใช้งา฿/strong>
เหมาะสำหรับเครื่องจักรกลทุกประเภททุกขนา฿br> ในโรงงาน อุตสาหกรรมที่ใช้แรงดันไฟฟ้฿
3 PHASE แล฿SINGLE PHASE
เครื่องมือแพทย์ เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่
ไม่ว่าจะเป็นเครื่อง ที่ผลิตอยู่ในประเทศหรือนำเข้฿br> จากต่างประเทศ ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะให้ค฿br> ปรึกษา แล฿รับผลิตเครื่องตา฿ความต้องกา฿br> ของลูกค้฿Technical Specification

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติ฿>>


หม้อแปลงไฟฟ้฿(TRANSFORMER)
หม้อแปลงไฟฟ้฿แบบใส่กล่อ฿(TRANSFORMER)

Copyright 2008 KPS Thailand All rights reserved. Terms of Use.